fbpx

A Rocksuli böngészés közben is védi adataidat. Olvasd el adatvédelmi tájékoztatónkat! Oldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk a jobb műkődésért!

Rocksuli, ahol az értékek találkoznak! Debrecen - Budapest - Cegléd - Marosvásárhely - Szentegyháza

Adatvédelmi tájékoztató és irányelvek

  1. Az adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület

Adatkezelő székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 28/B

Adatkezelő e-elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelő képviselője: Vincze Béla egyesületi elnök

  1. Adatkezelés szabályai

Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

adatvédelmi felelős: Balogh Miklós Péter

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. 05 hó 02-jétől visszavonásig tart.

Mint a www.rocksuli.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület mindenkori ügyvezető igazgatója a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

  1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület feltüntetett elérhetőségein.

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

4.1. A honlap adatkezelése

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.2. Kapcsolatfelvétel a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesülettel

A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület honlapján lehetősége van a látogatónak a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesülettel történő kapcsolatfelvételre, az egyesület szolgáltatásira jelentkezéssel: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Adatkezelés célja: a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület Rocksuli szolgáltatásába való jelentkezés

Kezelt adatok köre: név, oktatási azonosító, iskolatípus, e-mail cím, születési hely- és idő, anyja neve, apja neve, lakcím, telefon elérhetőség, választott szakok

További adatkezelők: A honlapon kezelt adatokat a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület továbbadja a felhasználó által megjelölt oktatási helyszín adatkezelőjének, akik az aktuális jogszabályi feltételeknek megfelelően, de önállóan kezelik a megadott adatokat. Ez jelen esetben:

  • Budapest: A Rockzenéért Egyesület
  • Cegléd: Music-School Kft
  • Marosvásárhely: Bronx Music Egyesület
  • Szentegyháza : Szentegyházi Amatőr Zenészek Egyesülete

Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása.


Adattárolás határideje: az oktatási szolgáltatás igénybevételéig.

Adattárolás módja: elektronikus


5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések


A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.